UN CLAMOR SE ARTICULA DENTRO DE LOS SILENCIOS REUNIDOS

 

I (Original Castellano)

Te avala una soledad antigua, un cansancio puro

que solicita ser reparado en los desiertos

y en las habitaciones claras.

Tu silencio proviene de los almendros blancos

y de las ciudades hundidas.

Tu corazón es lento, y tus ojos deben su origen

a la noche.

Es difícil acceder a la luz, y tus manos siempre

indican una dirección oscura.

Has acotado un territorio mínimo,

una escueta provincia de  esperanza.

Celebras el acorde meditativo de la piedra,

el latido hondo, entrañable de esta tierra maldita.

Te sustenta un fuego noble, una cristalería de dolor.

Parece que hubieras llegado de un largo viaje.

Sin embargo, nunca te has movido de aquí.

No tienes nombre ni edad, sólo dominios imperfectos.

Confía en tu cansancio, en tu sombra,

en tu glorioso descanso.

II

 

Ahora que las maderas se pudren en los depósitos

del tedio, te resumes en la extensión de esta luz

monolítica.

Ahora que la tierra sedienta está maquinando

aromas de muerte y el soliloquio de los páramos

repercute en tu corazón templado.

Masticas miel pura.

El sol inflama las dunas y los párpados.

Es un incendio íntimo, y en él pervives.

Hay una colosal obstrucción en el cielo,

y los pájaros se van volviendo cada vez más torvos

en su bajo vuelo.

Te has abrasado la boca hablando de catástrofes,

y los textos que has escrito han parado el aire.

Calcinado el poema, ahora tienes que vértelas

con esta pira nueva.

El escrutinio es feroz.

Arden los manantiales y la carne se aproxima a su exterminio.

III

 

Los lápices sangrientos de tu niñez escriben

en los muros desconchados su perfecta discordia,

su furor renovado.

Te recreas en la sustancia amarilla de esta tierra famélica.

Sorbes el pus de la historia.

Te nutres de la sonoridad nerviosa de los insectos.

Pisas la piedra ronca, y sientes cómo la muerte

trabaja en los caserones y en los municipios pardos.

Es el olor del duelo y del hambre circunspecta,

el rencor de los candados que ciñen puertas

que nunca se abrieron. 

Miras la línea del horizonte, la posibilidad de saberte

expuesto a la codicia de la intemperie.

Te abrevias, y te ves como  un animal enjuto

y desabrido, interpelado por un futuro de ruinas.

Alguien está anunciando el día.

Es una voz áspera como un fémur fuera de su sitio.

Una voz que no distingue la furia del cansancio.

IV

Has arañado los muros y la piel de una mujer

dormida,  respirando el aceite negro de los cuchillos

y la escritura.

Ahora esperas que un carmín fanático te selle

los labios.

Te vas consumiendo, pero un perfume de tabaco

te recuerda que eres hijo del contrabando.

La sangre se unifica en combate.

Es un proyecto violento.

Hundes la pala en el cieno.

Sientes que este sol es el juicio más severo.

Aunque la razón retenga en dudosos hangares,

urdirás los sueños de esta provincia deshecha.

Afonía de est mundo que anuncia otro día

de polvo y nobleza, que ya empieza a iluminar

el labio caliente de la cabra y la cosecha exacta

de los predios. 

V

 

Ajustas tu pensar a los cilindros inmóviles

del verano, al rubio sosiego del campo

recién segado.

Tus ojos se abren a este fulgor desatado,

a esta mañana de agradecimientos

y de violencias que reclaman un respiro.

Pues ellas también requieren su momento

de agua y sombra.

Tu pensar está dudando entre la hierba

y el libro.

No sabe si sumergirse en la prosa nutritiva

del párrafo o en el sufrimiento calcáreo

del poma.

El día ya empieza a abusar de los límites,

a desbordarse.

Pero la casa contiene frescor, el triunfo discreto

del silencio.

Hay una palabra que pide ser nombrada.

 

VI

 

Ahora quieres narrar la fatiga de los hombres

y de los campos, la atonía del escritor,

la autoridad de la luz sobre esta tierra

que exhibe una belleza anémica.

Un viento bajo humilla los cardos, y tus manos

recalan en el estiércol.

En las últimas demarcaciones de la sombra

hay una mujer que resiste junto a su cría.

La ciudad queda lejos, como un esfuerzo inútil.

Eres el hombre manso del mediodía.

Pero tu mansedumbre no es calvario o renuncia,

sino seriedad rotunda.

Tu morada está tejida con hilos adustos.

Bajo el pomo brutal de esta luz, tu soledad

sigue investigando.

Verla trabajar emociona.

UN CLAMOR S’ARTICULA DINS ELS SILENCIS REUNITS

 

I (Versió Catalana- Rosa Ramos)

 

T’avala una solitud antiga, un cansament pur

que sol·licita ésser reparat en els deserts

i en les habitacions clares.

El teu silenci prové dels ametllers blancs

i de les ciutats enfonsades.

El teu cor es lent, i els teus ulls deuen el seu origen

a la nit.

Es difícil accedir a la llum, i les teves mans sempre

indiquen una direcció obscura.

Has acotat un territori mínim,

una concisa província d’esperança.

Celebres l’acord meditatiu de la pedra,

el batec profund, entranyable d’aquesta terra maleïda.

Et sustenta un foc noble, una cristalleria de dolor.

Sembla que haguessis arribat d’un llarg viatge.

No obstant, mai t’has mogut d’aquí.

No tens nom ni edat, només dominis imperfectes.

Confia en el teu cansament, en la teva ombra,

en el teu gloriós descans.

II

Ara que les fustes es podreixen en les dipòsits

del tedi, et resumeixes en la extensió d’aquesta llum

monolítica.

Ara que la terra assedegada està maquinant

aromes de mort i el soliloqui dels ermots

repercuteix en el teu cor temperat.

Mastegues mel pura.

El sol inflama les dunes i les parpelles.

Es un incendi íntim, i en ell pervius.

Hi ha una colossal obstrucció al cel,

i els ocells s’estan tornat cada vegada més feréstecs

en el seu vol baix.

T’has abrasat la boca parlant de catàstrofes,

i els texts que has escrit han parat l’aire.

Calcinant el poema, ara tens que vessar-les

amb aquesta pira nova.

L’escrutini és ferotge.

Cremen els brolladors i la carn s’aproxima

al seu extermini.

III

 

Els llapis sagnants de la teva infantesa escriuen

en els murs escantellats la seva perfecta discòrdia,

el seu furor renovat.

Et recrees en la substància groga d’aquesta terra

famèlica.

Xarrupes el pus de l’historia.

Et nodreixes de la sonoritat nerviosa dels insectes.

Trepitges la pedra ronca, i sens com la mort

treballa en els casalots i en els municipis bruns.

Es l’olor del dol i de la fam circumspecta,

la rancúnia dels cadenats que cenyeixen les portes

que mai s’obriren.

Mires la línia de l’horitzó, la possibilitat de saber-te

exposat a la cobdícia de la intempèrie.

T’abreuges, i et veus com un animal eixut insípid,

interpel·lat per un futur de runes.

Algú esta anunciant el dia.

Es una veu aspre com un fèmur fora del seu lloc.

Una veu que no distingeix la fúria del cansament.

 

IV

 

Has esquinçat els murs i la pell d’una dona

adormida, respirant l’oli negre dels ganivets

i l’escriptura.

Ara esperes que un carmí fanàtic et segelli

els llavis.

Et vas consumint, però un perfum de tàbac

et recorda que ets el fill del contraban.

La sang s’unifica en combat.

Es un projecte violent.

Enfonses la pala en el llot.

Sents que aquest sol es el judici més sever.

Encara que la raó et retingui en dubtosos hangars,

ordiràs els somnis d’aquesta província desfeta.

Afonia d’aquest món que anuncia un altre dia

de pols i de noblesa, que ja comença a il·luminar

el llavi calent de la cabra i la collita exacta

de les finques.

V

Ajustes el teu pensar als cilindre immòbils

del estiu, al ros assossec del camp

acabat de segar.

Els teus ulls s’obren a aquest fulgor deslligat,

a aquest matí d’agraïments

i de violències que reclamen un respir.

Puix que elles també requereixen el seu moment

d’aigua i ombra.

El teu pensar esta dubtant entre l’herba

i el llibre.

No sap si submergir-se en la prosa nutritiva

del paràgraf o en el sofriment calcari

del poema.

El dia ja comença a abusar dels límits,

a desbordar-se.

Però la casa conté frescor, el triomf discret

del silenci.

Hi ha una paraula que demana ésser anomenada.

VI

 

Ara vols narrar la fatiga dels homes

i dels camps, l’atonia del escriptor,

l’autoritat de la llum damunt aquesta terra

que exhibeix una bellesa anèmica.

Un vent baix humilia els cards, i les teves mans

recalen la femta.

En les darreres demarcacions d l’ombra

hi ha una dona que resisteix junt a la seva cria.

La ciutat queda lluny, com un esforç inútil.

Ets l’home mansuet del migdia.

Però la teva mansuetud no es calvari o renuncia,

sinó serietat rotunda.

La teva morada està teixida amb fils adustes.

Sota el pom brutal d’aquesta llu, la teva solitud

segueix investigant.

Veure-la treballar emociona.

UNE CLAMEUR S’ARTICULE DANS LES SILENCES RÉUNIS

 

I (Version française- Sonia Soriano et Rosa Ramos)

T’es cautionné par une solitude ancienne,

un épuisement pur qui sollicite

être réparé dans les déserts

et dans les chambres claires.

Ton silence proviens des amandiers blancs et des villes enfoncées.

Ton cœur est lent, et tes yeux doivent leur origine a la nuit.

Il est difficile d’accéder à la lumière, et tes mains

indiquent toujours une adresse obscure.

T’as circonscrit un territoire minime, une sobre province d’espoir.

Fêtes l’accord méditatif de la pierre,

le battement profond, cher à cette terre maudite.

Tu es soutenu par un feu noble, une verrerie de douleur.

Il semblerait que t’arrivais d’un long voyage.

Cependant, tu n’as jamais bougé de là.

Tu n’as pas de nom ni d’age, seulement des domaines imparfaits.

Fais confiance a ta fatigue, dans ton ombre,

dans ton glorieux repos.

 

II

 

Maintenant que les planches pourrissent dans les dépôts

de l’ennui, tu te résumes à l’extension de cette lumière

monolithique.

Maintenant que la terre assoiffée machine arômes de mort

et le soliloque des friches

répercute dans ton cœur tiède.

Tu mâches du miel pur.

Le soleil enflamme les dunes et les paupières.

C’est un incendie intime, et en lui tu survis.

Il y à une colossale obstruction dans le ciel,

et les oiseaux deviennent de plus en plus

torves dans son vol bas.

Tu t’es brûle la bouche parlant de catastrophes,

et les textes que t’as écrit ont arrête l’air.

Calciné le poème, maintenant tu dois les verser

avec ce nouveau bûcher.

Le scrutin est féroce.

Brûlent les sources et la chair s’approche

de son extermination.

 

III

Les crayons saignants de ton enfance écrivent dans le murs décrépis sa parfaite discorde, sa fureur renoué.

Tu te récrés dans la substance jaune de cette terre famélique.

Absorbes le pus de l’histoire.

Tu te nourris de la sonorité nerveuse des insectes.

Marches sous la pierre rauque, et tu sens comme la mort travaille dans les bâtisses et dans les municipes bruns.

C’est l’odeur du deuil et de la faim circonspecte,

la rancune des cadenas qui enserrent

portes que jamais se sont ouvert.

Regardes la ligne de l’horizon, la possibilité de te savoir exposé à la cupidité de l’intempérie.

Tu t’abréges, et tu te vois comme un animal maigre

et maussade, interpellé par un avenir de ruines.

Quelqu’un est entrain d’annoncer le jour.

C’est une voix rugueuse comme un fémur en dehors de sa place.

Une voix que ne distingue pas la furie de la fatigue.

 

IV

Tu as égratigné les murs et la peau d’une femme

endormi, respiré l’huile noir des couteaux

et l’écriture.

Maintenant tu attends que un rouge fanatique te scelle

les lèvres.

Tu est entrain de te consommer, mais un parfum de tabac

te rappelle que tu es fils de la contrebande.

Le sang s’unifie dans le combat.

C’est un projet violent.

Enfonces la pale dans la bourbe.

Tu sens que ce soleil est le jugement le plus sévère.

Encore que la raison te retienne dans des hangars douteux,

ourdiras les rêves de cette province défaite.

Aphonie de ce monde qu’annonce un autre jour

de poussière et de noblesse, qui commence

déjà à éclairer la lèvre chaude de la chèvre

et la récolte exacte des pâturages.

V

Encadres ta pensée aux cylindres immobiles

de l’été, au blond apaisement du champ

qui viens d’être moissonné.

Tes yeux s’ouvrent à cet éclat débridé,

a ce matin de remerciements

et des violences qui réclament un répit.

Car elles aussi nécessitent de son moment

d’eau et d’ombre.

Ta pensée est douteuse entre l’herbe

et  le livre.

Il ne sait si se submerger dans la prose nourrissante

du paragraphe ou dans la souffrance calcaire du poème.

La journée commence déjà à abuser des limites,

à se déborder.

Mais la maison contiens de la fraîcheur, le triomphe

discret du silence.

Il y à une parole qui demande être nommé.

VI

Maintenant tu veux raconter la fatigue des hommes

et des champs, la atonie de l’écrivain,

l’autorité de la lumière sur cette terre

qui exhibe une beauté anémique.

Un vent bas humilie les chardons, et tes mains

atterrent le fumier.

Dans les dernières démarcations de l’ombre

il y à une femme qui résiste jointe a son petit.

La ville est encore loin, comme un effort inutile.

Tu es l’homme docile du midi.

Mais ta douceur n’est pas du calvaire o de la renonce,

mais sérieux catégorique.

Ta demeure est tissée avec des filets austères.

Sous le pommeau brutale de cette lumière, ta solitude

continue d’enquêter.

La voir travailler ému.

Para comprar el original: http://www.agapea.com/libros/La-casa-de-Mallarme-isbn-8495099772-i.htm