XXII (Original Castellano)

Pájaros delictivos vuelan

al ras esparciendo su locura,

su juego puro entre los cardos.

Zumba la hierba y el aire

contiene una historia de menta

que exige ser narrada, el aliento

de una mujer en la distancia.

XXIII

Y desciendo, hombre asido

a su demencia,

hacia los bajos fondos

del poema, disipándome

sin tregua, perdida ya la noción

de las metáforas, buceando

en esta devastación de metales

que me ajustician en la casa

de la escritura.

Hace frío en tu centro y beso tus cristales.

XXII (Versió Catalana- Rosa Ramos)

Ocells delictius volen

a ras escampant la seva follia,

el seu joc pur entre els cards.

Brunzeix l’herba i l’aire

conté una història de menta

que exigeix ésser narrada, l’alè

d’una dona a la distancia.

XXIII

 

I descendeixo, home aferrat

a la seva demència,

devers els baixos fons

del poema, dissipant-me

sense treva, perduda ja la noció

de les metàfores, bussejant

en aquesta devastació de metalls

que m’ajusticien a la casa

de l’escriptura.

Fa fred en el teu centre i beso els teus vidres.

XXII (Version française- Sonia Soriano et Rosa Ramos)

Oiseaux délictueux volent

à rase motte éparpillant leur folie,

leur jeu pure entre les chardons.

Bourdonne l’herbe et l’air

contiens une histoire de menthe

qui exige être raconté, le souffle

d’une femme dans la distance.

XXIII

Et je descends, homme acroché

a sa démence,

vers les bas fonds

du poème, en me dissipant

sans cesse, perdue déjà la notion

des métaphores, plongeant

dans cette dévastation de métaux

qui m’exécute dans la maison

de l’écriture.

Ton centre est froid et je baise tes vitres.

XX (Original Castellano)

El primer beso supone un labio

de metal, una moneda de humedad,

la fuga de un pájaro preso.

Lugar del tanteo que no es búsqueda,

sino movimiento natural del poema,

que muestra su fondo, su vocación

de violencia.

XXI

Tu boca va trabándose

como una fruta compleja,

aberración tan dulce,

para darme a cambio

la apariencia de una simplicidad

demoledora.

Tu boca busca concretarse

en una esfera de música

o en un hueco de silencio.

Entreabre sus ranuras, brota.

Cuando al fin logre besarme,

al provincia reanudará

sus vientos pendientes.

XX (Versió Catalana- Rosa Ramos)

La primera besada suposa un llavi

De metall, una moneda d’humitat,

La fuga d’un ocell presoner.

Lloc de tempteig què no es recerca,

sinó moviment natural del poema,

que mostra el seu fons, la seva vocació

de violència.

XXI

La teva boca es va travant

com una fruita complexa,

aberració tan dolça.

Per donar-me a canvi

l’aparença d’una simplicitat

enderrocadora.

La teva boca cerca concretar-se

En una esfera de musica

o un esvoranc de silenci.

Entreobre les seves ranures, brota.

Quan a la fi aconsegueix besar-me,

la província recomençarà

els seus vents pendents.

XX (Version française- Sonia Soriano et Rosa Ramos)

Le premier baiser suppose une lèvre

de métal, une pièce de monnaie d’humidité,

la fugue d’un oiseau prisonnier.

Endroit du sondage qui n’est pas recherche,

mais mouvement naturel du poème,

qui montre son fond, sa vocation

de violence.

XXI

Ta bouche s’entrave

comme un fruit complexe,

aberration si douce,

pour me donner en échange

l’apparence d’une simplicité

dévastatrice.

Ta bouche cherche à se concrétiser

en une sphère de musique

ou dans un creux de silence. 

Entrouvre ses rainures, jailli.

Quant en fin réussisse à m’embrasser,

la province renouera

ses vents en suspens.

XVIII (Original Castellano)

La garganta astillada del gallo

ha roto el alba en mil pedazos,

y el poema por escribir es

una trepidación que domina

esta morada, este acogedor ceñimiento,

mientras tú sueñas y tus uñas pelean

en mis venas, y yo espero tu despertar,

tu nacimiento diario, tu mirada recién lavada

por los ríos de la noche,

esa palabra inicial que pronuncias

con la dicción de al lava.

La venida del día la aceptaremos

como un descuido de la oscuridad.

Será un paréntesis de luz

en el que la heridas hablarán de corrido.

XIX

Las huellas de tus dedos

en el cuchillo

que utilizo para pelar la fruta,

la marca de tus labios

en la cucharilla promiscua

de los yogures,

el barro de tus ojos merodeando

los rincones degollados de la casa,

la espuma de la leche

rebosando sobre el fuego azul

de los fogones.

El hervor continuo de los amaneceres,

el rumor y los signos

de todas tus ausencias.

XVIII (Versió Catalana- Rosa Ramos)

La gargamella estellada del gall

a trencat l’alba en mil bocins,

i el poema per escriure es

una trepidació que domina

aquest estatge, aquest acollidor cenyiment,

mentre tu somies i les teves ungles es barallen

a les meves venes i jo espero el teu despertar,

el teu naixement diari, la teva mirada recent rentada

pels rius de la nit,

aquesta paraula inicial que pronuncies

amb la dicció de la lava.

La vinguda del dia l’acceptarem

Con un descuit de l’obscuritat.

Serà un parèntesi de llum

en el que les ferides parlaran amb fluïdesa.

XIX

Les empremtes dels teus dits

en el ganivet

que utilitzo per pelar la fruita,

la marca dels teus llavis

en la cullereta promíscua

dels iogurts,

el fang dels teus ulls vagabundejant

els racons degollats de la casa,

la escuma de la llet

vessant-se damunt el foc blau

dels fogons.

El bull continuat de les albades,

el rumor i els signes

de totes les  teves absències.

XVIII (Version française- Sonia Soriano et Rosa Ramos)

La gorge écaillée du coq

a cassé l’aube en mille morceaux,

et le poème à écrire est

une vibration qui domine

cette demeure, cette accueillante étreinte,

pendant que tu rêves et tes ongles luttent

dans mes veines, que moi j’attends ton réveil,

ta naissance journalière, ton regard de suite lavé

par les fleuves de la nuit,

cette parole première que tu prononces

avec la diction de la lave.

La venue du jour nous l’accepterons

comme une négligence de l’obscurité.

Ça sera une parenthèse de lumière

dans laquelle les blessures parleront avec aisance.

XIX

Les empreintes de tes doigts

dans le couteau

que j’utilise pour peler les fruits,

la marque de tes lèvres

dans la petite cuillère licencieuse

des yaourts,

la boue de tes yeux qui rôdent 

aux coins égorges de la maison,

la mousse du lait

débordant sur le feu bleu

des fourneaux.

L’ébullition continu des petits matins,

la rumeur et le signes

de toutes tes absences.

XVI (Original Castellano)

La casa, geometría de luz activa.

La respiración humilde de tu sueño.

Tumulto del silencio.

La casa está hecha de sal y de hiedras

perfectamente articuladas.

Sombras depuradas acogen tus miedos.

Se abre un ojo vigilante en el centro

del día.

Eres la tensión del ojo que celebra

el chasquear de los pinos, el cuarzo

que es cimiento natural de esta morada.

La excavación ha sido fructífera.

Para escribir este poema he vaciado mi prosa.

XVII

Todo es conjetura ebria

en la sobriedad de estas palabras,

y hasta el eco dimite de su manía

reiterativa para darnos una réplica

desconcertante, y los relojes

desisten de sus tiempos clausurados,

de su asfixia circular, y el poema

se retira, se deja caer, se desplaza

hacia lo inmundo,

entre mi presencia líquida

y tu ausencia coagulada,

allí donde la suerte empieza

a repartirse como un don

que nadie puede recibir

sin jugarse la vida.

XVI (Versió Catalana- Rosa Ramos)

 

La casa, geometria de la llum activa.

La respiració humil del teu somni.

Tumult del silenci.

La casa esta feta de sal i de heures

perfectament articulades.

Ombres depurades acullen les teves pors.

S’obre un ull vigilant en el centre

del dia.

Ets la tensió del ull que celebra

l’esclafit dels pins, el quars

que és ciment natural d’aquest estatge.

L’excavació ha estat fructífera.

Per escriure aquest poema he buidat la meva prosa.

XVII

Tot és conjectura èbria

en la sobrietat d’aquestes paraules,

Fins i tot l’eco dimiteix de la seva dèria

reiterativa per donar-nos una replica

desconcertant, i els rellotges

desisteixen dels seus temps clausurats,

de la seva asfixia circular, i el poema

es retira, es deixa caure, es desplaça

cap a l’immund,

entre la meva presencia liquida

i la teva absència coagulada,

allà on la sort comença

a repartir-se com un do

que ningú pot rebre

sense jugar-s’hi la vida.

XVI (Version française- Sonia Soriano et Rosa Ramos)

La maison, géométrie de la lumière active.

La respiration humble de ton sommeil.

Tumulte du silence.

La maison est faite de sel et de lierres

parfaitement articulés.

Ombres dépures accueillent tes peurs.

Un œil s’ouvre vigilant dans le centre

de la journée.

Tu es la tension de l’œil qui fête

le craquement des pins, le quartz

qui es ciment naturel de cette demeure.

 L’excavation à été fructueuse.

 Pour écrire ce poème j’ai vidé ma prose.

XVII

Tout est conjecture ivre

dans la sobriété de ces paroles,

et même l’écho démissionne de sa manie

réitérative pour nous donner une réplique

déconcertante, et les horloges

désistent aux temps clôturés,

de leur asphyxie circulaire, et le poème

se retire, se laisse tomber, se déplace

vers l’immonde,

entre ma présence liquide

et ton absence coagulé,

là ou la chance commence

à se distribuer comme un don

que personne peut recevoir

sans s’y jouer la vie.

XIV (Original Castellano)

 

Perforación de los límites

convencionales de la cordura.

El confinamiento del poema

demuestra el fracaso,

la certificación de una voluntad

que se sabe impotente.

Dejemos que hable el olvido,

que diga la memoria,

con todos sus prestigios,

no puede articular.

XV

Escribo el silencio de tus pies,

el olfateo de los perros en celo,

la sabiduría del gato,

el aceite que hierve

en las inhóspitas sartenes,

el llanto de un niño

al que nadie consuela,

la queja de mi estómago vacío,

las siete campanadas

de esta tarde irrecuperable.

Escribo para empujar estos límites,

para hacerlos irrisorios.

XIV (Versió Catalana- Rosa Ramos)

Perforació dels límits

convencional del seny.

El confinament del poema

demostra el fracàs,

la certificació d’una voluntat

que es sap impotent.

Deixem que parli l’oblit,

que digui el que la memòria,

amb tots els seus prestigis

no pot articular.

XV

Escric el silenci dels teus peus,

L’olfacció del cans en zel,

La saviesa distant del moix,

L’oli que bull

en les inhòspites paelles,

el plor d’un nin

al que ningú consola,

la queixa del meu estómac buit,

les set campanades

d’aquest capvespre irrecuperable.

Escric per empènyer aquests límits,

per fer-los irrisoris.

XIV (Version française- Sonia Soriano et Rosa Ramos)

Perforation des limites

conventionnelles de la raison.

Le confinement du poème

démontre l’échec,

l’attestation d’une volonté

qui se sait impuissante.

Laissons que l’oubli parle,

qu’il dise ce que la mémoire,

avec tous ses prestiges,

ne peut pas articuler.

XV

J’écris le silence des tes pieds,

l’odorat des chiens en chaleur,

la sagesse distant du chat,

l’huile bouillonnante

dans les inhospitalières poêles,

les larmes d’un enfant

que personne ne console,

la plainte de mon estomac vide,

les set coups de cloche

de cet après-midi irrécupérable.

J’écris pour repousser ces limites,

pour les rendre dérisoires.

XIII (Original Castellano)

 

Afueras del pensamiento,

morada que reúne

todos los silencios.

Primer indicio del asombro,

pero prefiero llamarlo

festividad del instante.

Conflagración subterránea

que se manifiesta en la superficie

lisa.

Inauguración del espacio.

Apertura.

Palabra tensada en el arco

del conocimiento.

Alguien pronuncia la palabra comienzo.

Pero es imposible empezar

y el acabamiento no tiene límite.

XIII (Versió Catalana- Rosa Ramos)

Suburbi del pensament,

estatge que reuneix

tots els silencis.

Primer indici de colpiment

però prefereixo anomenar-lo

festivitat del instant.

Conflagració subterrània

que es manifesta a la superfície

llisa.

Inauguració del espai.

Obertura.

Paraula tibada en l’arc

Del coneixement.

Algú pronuncia la paraula començament.

Però es impossible començar

i l’acabament no té límit.

XIII (Version française- Sonia Soriano et Rosa Ramos)

Banlieues de la pensée,

demeure qui réunit

tous les silences.

Premier indice de l’étonnement,

mais je préfère l’appeler

festivité de l’instant.

Conflagration souterraine

qui se manifeste dans la surface lisse

Inauguration de l’espace.

Ouverture.

Parole tendue dans l’arc

de la connaissance.

Quelqu’un prononce la parole commencement.

Mais il est impossible de commencer

et l’achèvement n’a pas de limite.

XI (Original Castellano)

Represión de la materia,

que hiede, que busca

a toda costa expandirse

y solucionarse

en un paisaje sonoro,

en un crepúsculo volado,

en un estallido.

XII

La palabra, puro rugido.

Estertor que sale de la caverna.

Prisioneros platónicos:

estuvimos mucho tiempo viviendo

en los claros asilos del alba.

Pero hoy todas las formas están

manoseadas, incluso abiertas

en canal.

Hemos entregado el adjetivo

a la violencia.

Ahora sólo tenemos palabras mordidas.

XI (Versió catalana- Rosa Ramos)

Repressió de la matèria,

que put, que cerca

a tot preu expandir-se

i resoldre’s

en un paisatge sonor,

en un crepuscle volat

en un esclat.

XII

La paraula, pur rugit

ranera que surt de la caverna.

Presoners platònics:

vàrem estar molt temps vivint

en els clars asils de l’alba.

Però avui totes les formes estan

magrejades àdhuc obertes

en canal.

Hem lliurat l’adjectiu

a la violència.

Ara només tenim paraules mossegades.

 XI (Version française- Sonia Soriano et Rosa Ramos)

Répression de la matière,

qui empeste, qui cherche

à tout prix à se répandre

et à se dissoudre

dans un paysage sonore,

dans un crépuscule eclaté.

XII             

La parole, pur rugissement.

Râle qui sort de la caverne.

Prisonniers platoniques:

Nous avons vécu très longtemps

dans les claires asiles de l’aube.

Mais aujourd’hui toutes les formes sont

galvaudées, même ouvertes

d’haut en bas.

Nous avons livré l’adjectif

a la violence.

Maintenant nous avons seulement des paroles mordues.

X (Original Castellano)

Anonadamiento.

Sobrevuelo delirante

que circundando el centro

lo celebra.

Conmemoración de la espiral.

Tu domicilio está tomado

por la ausencia.

Mutismo que no es silencio.

Sólo interrupción del habla.

El murmullo que nunca se acaba.

X (Versió Catalana- Rosa Ramos)

Anorreament.

Sobrevol delirant

que circumval·lant el centre

ho celebra.

Commemoració de l’espiral.

El teu domicili esta pres

per l’absència.

Mutisme que no és silenci.

Només interrupció de la parla.

El murmuri que mai s’acaba.

 

X (Version française- Sonia Soriano et Rosa Ramos)

Anéantissement.

Survol délirant

qui en entourant le centre

il le glorifie.

Commémoration de la spirale.

Ton domicile est pris

par l’absence.

Mutisme qui n’est pas du silence.

Seulement interruption de la parole.

Le murmure qui n’en finit plus.

IX (Original Castellano)

Me reconcilio con lo anónimo,

con el margen blanco

que me nutre y devora.

Aire que se ausenta,

que se propala como una fuga

de gas, como un sacrificio callado

y sin sangre.

Nada me acoge.

Todo es vuelo, desarraigo, merodeo

que nunca dice lo que nombra.

Ya no soy, ya no quiero, ya no puedo

ser nadie.

Sólo caligrafía convulsa.

IX (Versió Catalana- Rosa Ramos)

Em reconcilio amb l’anònim

amb el marge blanc

que em nodreix i devora.

Aire que s’absenta,

que es propala com una fuita

de gas, com un sacrifici callat

i sense sang.

Res m’acull

Tot és vol, desarrel i vaivé

que mai diu el que anomena.

Ja no soc, ja no vull, ja no puc

ésser ningú.

Només cal·ligrafia convulsa.

IX (Version française- Sonia Soriano et Rosa Ramos)

 

Je me réconcilie avec l’anonyme,

avec la marge blanche

qui me nourrit et me dévore.

Aire qui s’absente,

qui se propage comme une fuite

de gaz, comme un sacrifice silencieux

et exsangue.

Rien ne m’accueille.

Tout est vol, déracinement, maraude

qui ne dit jamais ce qu’il nomme.

Je ne suis plus, je ne veux plus,

je ne peux plus être personne.

Seulement calligraphie convulsée.

VIII (Original Castellano)

Escribiéndote soy luz y abismo,

grabación del silencio en el fondo

viscoso de la noche.

Escribiéndote me hago cómplice

de tus alientos.

Escribiéndote encaro

lo que no tiene rostro.

Imagen corroída que convoca

un viraje exhausto, un fundido

en negro.

En un jadeo cósmico, el verbo

ser copula con la nada.

 

VIII (Versió Catalana- Rosa Ramos)

 

Escrivint-te soc llum i abisme,

gravació del silenci en el fons

viscós de la nit.

Escrivint-te em faig còmplice

dels teus ales.

Escrivint-te encaro

el que no te rostre.

Imatge corroïda que convoca

Un viratge exhaust, un fos

en negre.

En un panteix còsmic, el verb

copula amb el no-res.

VIII (Version française- Sonia Soriano et Rosa Ramos)

 

En t’écrivant je suis lumière et abîme,

gravure du silence dans le fond

visqueux de la nuit.

En t’écrivant je me fais complice

de ton haleine.

En t’écrivant j’affronte ce qui n’a pas de visage.

Image rongée qui convoque

un virage épuisé, un black-out.

Dans un halètement cosmique, le verbe

être copule avec le néant.